Rename the Liberty Pass's icon.
[pokedex-media.git] / red-green / gray /
2010-05-02  a_magical_meRipped Gen I Pokémon sprites. #245