Add Teddiursa's FR/LG backsprites.
[pokedex-media.git] / pokemon / overworld / female /
2011-04-18  Petr ViktorinMove pokémon media to a pokemon/ directory