Move pokémon media to a pokemon/ directory
[pokedex-media.git] / pokemon / main-sprites / yellow / gray /
2011-04-18  Petr ViktorinMove pokémon media to a pokemon/ directory