Add shiny leaf and pokeathlon stat sprites.
[pokedex-media.git] / ribbons /
2010-07-08  EeveeAdded ribbon sprites.