Rename Basculin's sprites. #451
[pokedex-media.git] / yellow / gray /
2010-05-02  a_magical_meRipped Gen I Pokémon sprites. #245