Rename a bunch of sprites to use identifiers. Helps #365
[pokedex-media.git] / chrome / pokeathlon /
2011-04-18  Petr ViktorinReorganize chrome images