Added ribbon sprites.
[pokedex-media.git] / red-blue / back /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 228 1.png
-rw-r--r-- 194 10.png
-rw-r--r-- 208 100.png
-rw-r--r-- 214 101.png
-rw-r--r-- 248 102.png
-rw-r--r-- 289 103.png
-rw-r--r-- 240 104.png
-rw-r--r-- 268 105.png
-rw-r--r-- 225 106.png
-rw-r--r-- 253 107.png
-rw-r--r-- 287 108.png
-rw-r--r-- 290 109.png
-rw-r--r-- 223 11.png
-rw-r--r-- 309 110.png
-rw-r--r-- 321 111.png
-rw-r--r-- 291 112.png
-rw-r--r-- 211 113.png
-rw-r--r-- 229 114.png
-rw-r--r-- 283 115.png
-rw-r--r-- 192 116.png
-rw-r--r-- 293 117.png
-rw-r--r-- 218 118.png
-rw-r--r-- 294 119.png
-rw-r--r-- 260 12.png
-rw-r--r-- 178 120.png
-rw-r--r-- 198 121.png
-rw-r--r-- 244 122.png
-rw-r--r-- 276 123.png
-rw-r--r-- 243 124.png
-rw-r--r-- 274 125.png
-rw-r--r-- 291 126.png
-rw-r--r-- 291 127.png
-rw-r--r-- 284 128.png
-rw-r--r-- 263 129.png
-rw-r--r-- 199 13.png
-rw-r--r-- 275 130.png
-rw-r--r-- 261 131.png
-rw-r--r-- 181 132.png
-rw-r--r-- 220 133.png
-rw-r--r-- 287 134.png
-rw-r--r-- 284 135.png
-rw-r--r-- 268 136.png
-rw-r--r-- 216 137.png
-rw-r--r-- 201 138.png
-rw-r--r-- 306 139.png
-rw-r--r-- 190 14.png
-rw-r--r-- 197 140.png
-rw-r--r-- 276 141.png
-rw-r--r-- 279 142.png
-rw-r--r-- 209 143.png
-rw-r--r-- 223 144.png
-rw-r--r-- 251 145.png
-rw-r--r-- 274 146.png
-rw-r--r-- 220 147.png
-rw-r--r-- 260 148.png
-rw-r--r-- 301 149.png
-rw-r--r-- 228 15.png
-rw-r--r-- 296 150.png
-rw-r--r-- 212 151.png
-rw-r--r-- 175 16.png
-rw-r--r-- 223 17.png
-rw-r--r-- 294 18.png
-rw-r--r-- 163 19.png
-rw-r--r-- 243 2.png
-rw-r--r-- 241 20.png
-rw-r--r-- 196 21.png
-rw-r--r-- 261 22.png
-rw-r--r-- 181 23.png
-rw-r--r-- 291 24.png
-rw-r--r-- 244 25.png
-rw-r--r-- 274 26.png
-rw-r--r-- 236 27.png
-rw-r--r-- 263 28.png
-rw-r--r-- 173 29.png
-rw-r--r-- 310 3.png
-rw-r--r-- 261 30.png
-rw-r--r-- 325 31.png
-rw-r--r-- 213 32.png
-rw-r--r-- 295 33.png
-rw-r--r-- 316 34.png
-rw-r--r-- 195 35.png
-rw-r--r-- 261 36.png
-rw-r--r-- 215 37.png
-rw-r--r-- 265 38.png
-rw-r--r-- 167 39.png
-rw-r--r-- 196 4.png
-rw-r--r-- 234 40.png
-rw-r--r-- 196 41.png
-rw-r--r-- 214 42.png
-rw-r--r-- 273 43.png
-rw-r--r-- 297 44.png
-rw-r--r-- 257 45.png
-rw-r--r-- 213 46.png
-rw-r--r-- 236 47.png
-rw-r--r-- 215 48.png
-rw-r--r-- 206 49.png
-rw-r--r-- 224 5.png
-rw-r--r-- 220 50.png
-rw-r--r-- 269 51.png
-rw-r--r-- 199 52.png
-rw-r--r-- 263 53.png
-rw-r--r-- 225 54.png
-rw-r--r-- 273 55.png
-rw-r--r-- 228 56.png
-rw-r--r-- 255 57.png
-rw-r--r-- 224 58.png
-rw-r--r-- 282 59.png
-rw-r--r-- 269 6.png
-rw-r--r-- 195 60.png
-rw-r--r-- 237 61.png
-rw-r--r-- 211 62.png
-rw-r--r-- 264 63.png
-rw-r--r-- 256 64.png
-rw-r--r-- 280 65.png
-rw-r--r-- 244 66.png
-rw-r--r-- 271 67.png
-rw-r--r-- 257 68.png
-rw-r--r-- 239 69.png
-rw-r--r-- 248 7.png
-rw-r--r-- 234 70.png
-rw-r--r-- 276 71.png
-rw-r--r-- 199 72.png
-rw-r--r-- 316 73.png
-rw-r--r-- 192 74.png
-rw-r--r-- 300 75.png
-rw-r--r-- 228 76.png
-rw-r--r-- 260 77.png
-rw-r--r-- 294 78.png
-rw-r--r-- 231 79.png
-rw-r--r-- 282 8.png
-rw-r--r-- 294 80.png
-rw-r--r-- 187 81.png
-rw-r--r-- 255 82.png
-rw-r--r-- 290 83.png
-rw-r--r-- 227 84.png
-rw-r--r-- 298 85.png
-rw-r--r-- 205 86.png
-rw-r--r-- 231 87.png
-rw-r--r-- 316 88.png
-rw-r--r-- 251 89.png
-rw-r--r-- 269 9.png
-rw-r--r-- 206 90.png
-rw-r--r-- 308 91.png
-rw-r--r-- 247 92.png
-rw-r--r-- 259 93.png
-rw-r--r-- 232 94.png
-rw-r--r-- 276 95.png
-rw-r--r-- 233 96.png
-rw-r--r-- 253 97.png
-rw-r--r-- 229 98.png
-rw-r--r-- 293 99.png
drwxr-xr-x - gray