Added ribbon sprites.
[pokedex-media.git] / red-blue / gray /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 362 1.png
-rw-r--r-- 243 10.png
-rw-r--r-- 245 100.png
-rw-r--r-- 323 101.png
-rw-r--r-- 660 102.png
-rw-r--r-- 702 103.png
-rw-r--r-- 360 104.png
-rw-r--r-- 496 105.png
-rw-r--r-- 587 106.png
-rw-r--r-- 538 107.png
-rw-r--r-- 514 108.png
-rw-r--r-- 583 109.png
-rw-r--r-- 259 11.png
-rw-r--r-- 709 110.png
-rw-r--r-- 661 111.png
-rw-r--r-- 657 112.png
-rw-r--r-- 482 113.png
-rw-r--r-- 532 114.png
-rw-r--r-- 673 115.png
-rw-r--r-- 291 116.png
-rw-r--r-- 482 117.png
-rw-r--r-- 415 118.png
-rw-r--r-- 627 119.png
-rw-r--r-- 625 12.png
-rw-r--r-- 401 120.png
-rw-r--r-- 537 121.png
-rw-r--r-- 463 122.png
-rw-r--r-- 690 123.png
-rw-r--r-- 556 124.png
-rw-r--r-- 515 125.png
-rw-r--r-- 490 126.png
-rw-r--r-- 617 127.png
-rw-r--r-- 607 128.png
-rw-r--r-- 533 129.png
-rw-r--r-- 286 13.png
-rw-r--r-- 752 130.png
-rw-r--r-- 572 131.png
-rw-r--r-- 275 132.png
-rw-r--r-- 369 133.png
-rw-r--r-- 491 134.png
-rw-r--r-- 506 135.png
-rw-r--r-- 515 136.png
-rw-r--r-- 469 137.png
-rw-r--r-- 331 138.png
-rw-r--r-- 582 139.png
-rw-r--r-- 316 14.png
-rw-r--r-- 326 140.png
-rw-r--r-- 543 141.png
-rw-r--r-- 583 142.png
-rw-r--r-- 598 143.png
-rw-r--r-- 694 144.png
-rw-r--r-- 615 145.png
-rw-r--r-- 723 146.png
-rw-r--r-- 357 147.png
-rw-r--r-- 459 148.png
-rw-r--r-- 628 149.png
-rw-r--r-- 650 15.png
-rw-r--r-- 652 150.png
-rw-r--r-- 355 151.png
-rw-r--r-- 303 16.png
-rw-r--r-- 487 17.png
-rw-r--r-- 581 18.png
-rw-r--r-- 325 19.png
-rw-r--r-- 431 2.png
-rw-r--r-- 528 20.png
-rw-r--r-- 337 21.png
-rw-r--r-- 564 22.png
-rw-r--r-- 376 23.png
-rw-r--r-- 728 24.png
-rw-r--r-- 387 25.png
-rw-r--r-- 595 26.png
-rw-r--r-- 407 27.png
-rw-r--r-- 553 28.png
-rw-r--r-- 264 29.png
-rw-r--r-- 658 3.png
-rw-r--r-- 438 30.png
-rw-r--r-- 652 31.png
-rw-r--r-- 353 32.png
-rw-r--r-- 516 33.png
-rw-r--r-- 748 34.png
-rw-r--r-- 373 35.png
-rw-r--r-- 420 36.png
-rw-r--r-- 496 37.png
-rw-r--r-- 654 38.png
-rw-r--r-- 339 39.png
-rw-r--r-- 369 4.png
-rw-r--r-- 513 40.png
-rw-r--r-- 375 41.png
-rw-r--r-- 691 42.png
-rw-r--r-- 267 43.png
-rw-r--r-- 427 44.png
-rw-r--r-- 473 45.png
-rw-r--r-- 306 46.png
-rw-r--r-- 598 47.png
-rw-r--r-- 381 48.png
-rw-r--r-- 597 49.png
-rw-r--r-- 461 5.png
-rw-r--r-- 314 50.png
-rw-r--r-- 550 51.png
-rw-r--r-- 383 52.png
-rw-r--r-- 610 53.png
-rw-r--r-- 423 54.png
-rw-r--r-- 596 55.png
-rw-r--r-- 395 56.png
-rw-r--r-- 596 57.png
-rw-r--r-- 388 58.png
-rw-r--r-- 718 59.png
-rw-r--r-- 628 6.png
-rw-r--r-- 313 60.png
-rw-r--r-- 471 61.png
-rw-r--r-- 513 62.png
-rw-r--r-- 389 63.png
-rw-r--r-- 523 64.png
-rw-r--r-- 681 65.png
-rw-r--r-- 381 66.png
-rw-r--r-- 633 67.png
-rw-r--r-- 653 68.png
-rw-r--r-- 312 69.png
-rw-r--r-- 318 7.png
-rw-r--r-- 436 70.png
-rw-r--r-- 603 71.png
-rw-r--r-- 353 72.png
-rw-r--r-- 483 73.png
-rw-r--r-- 321 74.png
-rw-r--r-- 568 75.png
-rw-r--r-- 519 76.png
-rw-r--r-- 498 77.png
-rw-r--r-- 691 78.png
-rw-r--r-- 426 79.png
-rw-r--r-- 451 8.png
-rw-r--r-- 764 80.png
-rw-r--r-- 215 81.png
-rw-r--r-- 536 82.png
-rw-r--r-- 599 83.png
-rw-r--r-- 348 84.png
-rw-r--r-- 592 85.png
-rw-r--r-- 480 86.png
-rw-r--r-- 445 87.png
-rw-r--r-- 436 88.png
-rw-r--r-- 660 89.png
-rw-r--r-- 685 9.png
-rw-r--r-- 396 90.png
-rw-r--r-- 690 91.png
-rw-r--r-- 658 92.png
-rw-r--r-- 544 93.png
-rw-r--r-- 447 94.png
-rw-r--r-- 558 95.png
-rw-r--r-- 499 96.png
-rw-r--r-- 638 97.png
-rw-r--r-- 433 98.png
-rw-r--r-- 589 99.png